Sortering och taggning

2 § I bilagan till denna författning anges hur informationen i planbeskrivningen ska indelas och identifieras. Information i planbeskrivningen ska inordnas under relevant tema och en eller flera grupper tillhörande respektive tema enligt bilagan. I de fall planbeskrivningen innehåller information som omfattas av någon av de undergrupper som anges i bilagan ska informationen även indelas efter dessa.

Sortering och taggning av planbeskrivningens information

Planbeskrivningens information, inklusive text, bilder, kartor, diagram, tabeller med mera, sorteras och taggas digitalt i teman, grupper och undergrupper. Syftet med sorteringen är att ge all information i planbeskrivningen en digital struktur. Strukturen gör att informationen kan överföras och återanvändas på flera olika sätt. Till exempel kan information sökas ut i en eller flera detaljplaner samtidigt.

Taggningen mellan text, tema och grupper följer med i exporten till Open XML och kan skickas upp i detta format till Lantmäteriets Nationella Geodata Plattform. Du kan läsa mer om Open XML samt Custom XML på Lantmäteriets hemsida. För att se alla taggar efter export av projekt kan du exempelvis granska dokumentet i Microsoft Word och undersöka bokmärken. Det kan vid första anblick framstå som om inga taggar eller motiv har följt med vid export. Det beror på att det saknas möjligheter att se alla attribut kopplade till bokmärken så som geometrier och bestämmelse-id. Genom att granska XML-mappningar under utvecklingsfliken i Word ges viss inblick, men det bästa sättet för att få en överblick är att ändra filformatet på dokumentet från .docx till .zip genom att endast döpa om dokumentet och sedan zippa upp mappen. I denna mapp ligger alla attribut som XML-filer.

Taggning till tema

All information i planbeskrivningen ska indelas under ett av de teman som presenteras i föreskrifternas bilaga. Samtliga teman kan väljas i PlanDirekt. Ingen information i planbeskrivningen får ha mer än ett tema. I PlanDirekt väljs tema på avsnittsnivå och varje avsnitt behöver ha ett tema.

Att den digitala informationen inte får ha mer än ett tema påverkar hur planbeskrivningens text, bilder med mera kan disponeras. Ett sätt att hålla isär informationen är att basera planbeskrivningens kapitel på bilagans teman. Ett annat sätt är att använda en tydlig styckesindelning som underlättar sorteringen. Det kan uppstå situationer där samma information behöver taggas med fler än ett tema. Eftersom det inte går att sortera informationen till flera teman behöver informationen då finnas på olika ställen i planbeskrivningen. I de fall denna situation uppstår är det lämpligt att formulera informationen i relation till det sammanhang som den tillhör. Med andra ord kan samma information behöva återges ur olika perspektiv och under olika rubriker.

  1. I avsnittslistan till vänster trycker du på knappen "Ange tema".
  2. En lista av tema från Boverkets föreskrifter dyker upp. Välj tema och tryck på "OK".
  3. I avsnittslistan kan du se att avsnittet nu har fått den taggen som du valde i stället för texten Ange tema.

Taggning till grupp

När tema har valts ska informationen sorteras till en eller flera av de grupper som räknas upp i bilagan till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning och återfinns i PlanDirekt. Informationen får tillhöra flera olika grupper samtidigt, förutsatt att dessa grupper tillhör samma tema. Grupper sätts på blocknivå i PlanDirekt och innan du taggar textstycke till grupp måste du först tagga avsnittet till ett tema.

Undergrupp

Om det finns en passande undergrupp under den grupp som kommunen valt ska den användas. I de fall det inte finns någon passande undergrupp behöver informationen inte tillhöra en undergrupp. Kommunen kan även välja att skapa en egen, vilket görs under gruppen "Annat" i PlanDirekt. Tillvägagångsättet för att sätta undergrupper är det samma som för grupper.

  1. Skapa ett innehåll om du inte har redan gjort det. Spara.
  2. Tryck på "Tagga grupp eller undergrupp" knappen på kontroll baren vid textstycket. (En blå etikett).
  3. Om du har redan markerat text för rubrik dyker den automatiskt upp som förslag till grupp. Om du vill tagga textblocken till någon annan grupp, ta bort rubriken i sökrutan. Boverkets föreskrift för grupper och undergrupper visas.
  4. Bocka i dem grupperna och/eller undergrupperna som du vill att ska taggas till ditt textblock. Tryck på "OK".
  5. Nu visas siffra på knappen "Tagga grupp eller undergrupp" knappen som hänvisar till antal grupper/undergrupper som du valde.

Varje block måste taggas till en eller flera grupper.

Kompletterade strukturering

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning innehåller så kallade minimikrav för digital sortering. Bilagans sorteringsstruktur måste användas, men hindrar inte ytterligare digital sortering och strukturering. Det innebär att det inte finns något hinder för kommunen att komplettera strukturen på lokal nivå. Detta görs genom att skapa egna grupper med hjälp av Annan grupp och egna undergrupper tillhörande en egen eller befintlig överordnad grupp. Sådana blir inte nationellt sökbara på samma sätt som grupper och undergrupper enligt bilagan men kan vara användbara i mindre skala. För att kunna arbeta med sådan kompletterande sortering på kommunnivå bör kommunen på förhand diskutera hur strukturen ska se ut, baserat på verksamhet och behov.

Generell information om tillvägagångssätt

Föreskriftens krav på planbeskrivningen gäller vid antagandet av detaljplanen. Det finns därför inte något som hindrar att sorteringen sker först inför antagandet. Det kan dock vara svårt att sortera och digitalt tagga informationen när planbeskrivningen redan är färdigskriven. Arbetet kan underlättas om kommunen arbetar med taggning parallellt med att planbeskrivningen skrivs. Det kan också vara lämpligt om sorteringen görs av samma person som skriver planbeskrivningen. För att kunna arbeta effektivt med sortering enligt föreskriften kan kommunen därför behöva skapa egna rutiner och arbetssätt. För att tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter är det lämpligt att arbeta med det digitala verktyget under hela planprocessen vilket kan underlätta kommunikationen med berörda.

Det är oftast bättre att sortera och tagga informationen en gång för mycket än en för lite. Det är viktigt att tänka på att informationen kan komma att sökas fram av någon som inte läser planbeskrivningen i sin helhet. Sorteringen till en viss grupp eller undergrupp kan därför behöva omfatta så pass mycket information att den är begriplig även om den läses isolerat. Samtidigt ska inte exempelvis en viss undergrupp omfatta mer information än vad som behövs utan det är viktigt att det görs en lämplig avvägning.