Koppla text till bestämmelse

4 § Planbeskrivningens information ska som helhet vara kopplad till planområdet. Information i planbeskrivningen som rör hela planområdet eller områden utanför detaljplan ska digitalt kopplas till planområdet. Information i planbeskrivningen om motiv till reglering i detaljplan enligt 2 kap. 4 § ska digitalt kopplas till det bestämmelseområde som regleringen gäller.

I planbeskrivningen ska kommunen redovisa motiven till de enskilda regleringarna i detaljplanen. Redovisningen ska göras utifrån detaljplanens syfte och andra kapitlet plan- och bygglagen. I motivet ska kommunen beskriva varför regleringen behövs i planen. För att kunna beskriva motivet behöver kommunen alltså göra en bedömning av om regleringen är nödvändig eller om frågan kan hanteras på annat sätt, var bestämmelsen ska gälla på plankartan samt hur den ska formuleras.

Motivet kan vara olika omfattande beroende på situation. Eftersom en detaljplan alltid måste ange markanvändning och genomförandetid är det oftast motivet till egenskapsbestämmelser som kan behöva utvecklas lite mer. Enligt föreskrifterna ska motivet kopplas digitalt till bestämmelsens bestämmelseområde. På så sätt blir motivet digitalt sökbart. PlanDirekt är som tidigare nämnt integrerat med Focus Detaljplan för att följa denna del av föreskrifterna. De följande stegen skildrar hur motiven skrivs i PlanDirekt, taggas till planbestämmelser och kopplas till planytor i Detaljplan Focus.

Redovisning av motiv

När motivet ska redovisas i ett dokument är det en fördel om motivet samlas i ett avsnitt av planbeskrivningen så att det blir lättläst och tydligt. Det behöver då framgå vilket motiv som hör till vilken bestämmelse.

Koppla motiv till bestämmelse

En koppling av text till en planbestämmelse från Focus förutsätter att planbeskrivningen och planen är kopplade (se avsnitt om Integration till Focus). PlanDirekt har då möjlighet till att hämta upp bestämmelserna just från den planen. När kopplingen är genomförd kan motivet, den texten som är markerad för kopplingen till planbestämmelsen, tas upp i Focus. Du har möjlighet att hitta planbestämmelsen som du vill koppla till antigen i en tabellvy eller via en kartvy genom att klicka på ytan som ska kopplas till. Knappen för att koppla motiv till bestämmelse ser du på bilden bredvid.

Koppla motiv till bestämmelse - tabellvy

 1. Gå in i redigeringsläge på planbesrivingen med att trycka på "Redigering".
 2. Markera text och tryck på "Koppla text till planbestämmelse"-knappen
 3. Här har man möjlighet att välja bestämmelsen i tabell eller kartvyn. Öppna kartvyn och zoomera till planen.
 4. Markera en bestämmelseyta i kartan. Endast en bestämmelse kan kopplas till ett motiv i taget.
 5. Bredvid kartan ändras eller dyker upp bestämmelse-ID. Tryck på det. Nu kan du se att ytan blev markerad i kartan.
 6. Tryck på "Visa i tabell".
 7. Nu går du tillbaka till tabellvyn och bestämmelsen som du valt dyker upp i tabellen.
 8. Tryck på pilen längst till vänster för att fälla ut tabellen och få mer information om bestämmelsen samt se att motivet är nu kopplad till bestämmelsen.
 9. Tryck på "Koppla text"-knappen.
 10. Notera att texten i blocken som du markerade är nu blå. Det betyder att motivet är nu taggad till en bestämmelse.
 11. För att ta bort en koppling i texten, markera texten, välj Länk verktyget i text editorn och klicka på korrekt haken. Du ser nu att texten är inte längre blå och länken är bruten.